Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARKAZDROWIA.PL

Sklep internetowy arkazdrowia.pl, funkcjonujący pod adresem www.arkazdrowia.pl, prowadzony jest przez:

ARKA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kobyłce ul. Nadmeńska 9, kod 05-230, poczta Kobyłka, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000552656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,   NIP: 9512391161 REGON: 361203574

 

SPIS TREŚCI

SŁOWNICZEK
§ 1. Definicje
§ 2. Postanowienia ogólne.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży.
§ 4. Składanie i realizacja zamówień.
§ 5. Cena.
§ 6. Modyfikacja składanych zamówień.
§ 7. Sposób dostawy i czas realizacji zamówień.
§ 8. Formy płatności.
§ 9. Bezpieczeństwo transakcji.
§ 10. Odstąpienia od umowy.
§ 11. Reklamacje.
§ 12. Dane osobowe.
§ 13. Newsletter.
§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji.
§ 15. Postanowienia końcowe.

 

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy arkazdrowia.pl.
 2. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 3. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 4. Sklep – sklep internetowy sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym arkazdrowia.pl.
 5. Towary – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu arkazdrowia.pl; mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 6. Klient – to Strona umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą w tym: Konsument, przedsiębiorca, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą lub która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumentami na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Formularz Zamówienia – usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego www.arkazdrowia.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej arkazdrowia.pl.
 10. Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta.
 11. Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie.
 12. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie.
 14. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi.
 15. Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online realizowane są poprzez system płatności online Przelewy24, który obsługuje firma PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy w zakresie wskazanym w Formularzu Zamówienia (sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta).
 17. Sprzedawca – Arka Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobyłce ul. Nadmeńska 9, kod 05-230, poczta Kobyłka, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000552656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,   NIP: 9512391161 REGON: 361203574

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie internetowym w domenie https://www.arkazdrowia.pl jest: Arka Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobyłce ul. Nadmeńska 9, kod 05-230, poczta Kobyłka, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000552656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,   NIP: 9512391161 REGON: 361203574.
 2. Regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.arkazdrowia.pl określa prawa i obowiązki Sklepu i Klienta w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Za pośrednictwem Strony internetowej, Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów, których obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalny w myśl przepisów prawa polskiego. Sklep zobowiązany jest do dostarczania Towarów bez wad.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż i przedsprzedaż suplementów diety, które w świetle przepisów prawa  w tym ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawcę nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.
 5. Sprzedaż Towarów, o których mowa w ust. 3, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga, aby urządzenia końcowe i system komunikacji używany przez Klienta spełniały wymagania następujące  minimalne  wymagania techniczne:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie wybranej przeglądarki internetowej w zaproponowanej wersji lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, plików cookie oraz technologii Local Storage: Google Chrome 61, Mozilla Firefox 60, Microsoft Edge 16, Opera 48;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e‑mail).
 1. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 • korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 • korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i Newsletterze jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 1. Sprzedawca zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń, Klient jest obowiązany stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania, stosowanie silnych i unikalnych haseł, stosowanie oprogramowania antywirusowego.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
 5. Zabrania się  pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 6. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
 7. W związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu lub korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści mogących wprowadzać w błąd, obraźliwych oraz mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

§ 4. Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej arkazdrowia.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie.
 2. Klient, składając zamówienie przez stronę www, chcący nabyć towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:
  • wybiera zamawiane towary i ich ilość;
  • wybiera formę dostawy;
  • wybiera formę zapłaty;
  • wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);
  • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;
  • potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia jest uzależnione od wybranej formy zapłaty i odbywa się według następujących zasad:
  • Klient, dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze – za pobraniem, otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • Klient, dokonujący zakupów z płatnością w formie on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sklep za zamówiony towar,
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiana faktura, która zostanie przekazana Klientowi razem z zamówionym towarem pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
  Klient, kupujący więcej niż jeden towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne towary lub na inne dane Klienta, winien złożyć odrębne zamówienia na towary objęte poszczególnymi fakturami.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 6. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.
 7. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mailową z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy sklep@arkazdrowia.pl. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mailowy, na który konto zostało zarejestrowane.

§ 5. Cena

 1. Ceny Towarów podane na Stronie internetowej Sklepu mają charakter wiążący w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny Towarów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów przesyłki, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w opisie Produktów w Sklepie Internetowym i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

§ 6. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania. Po przekazaniu towaru do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta arkazdrowia.pl tel. 533-318-485, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: sklep@arkazdrowia.pl
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim,  zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność lub za pośrednictwem przekazu pocztowego realizowanego przez Pocztę Polską S.A. jeśli Klient zakupił towar z płatnością „za pobraniem”.

§ 7. Sposób dostawy i czas realizacji zamówień

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
  • osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi firmy kurierskiej w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze
  • płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym poprzez system płatności online Przelewy24,
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy: Arka Zdrowia Sp. z o.o.: Bank: Santander Bank Numer konta: 24 1090 2590 0000 0001 3029 5785
 2. Po wyborze płatności on-line lub przelew bankowy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 3. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 7 dni od dnia złożenia zamówienia, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 4. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: 24h-72h czas kompletacji zamówienia plus przewidywany czas dostawy i nie może przekraczać 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 14 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
 5. Wysyłka towarów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.
 6. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem wybranej podczas składania zamówienia firmy kurierskiej:
 • InPost Paczkomat® 24/7, dostawa zgodnie z obowiązującym u przewoźnika regulaminem świadczenia usług:
  • Przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy
  • Po wysłaniu Twojego zamówienia z magazynu otrzymasz powiadomienie e-mail wraz z numerem listu przewozowego paczki, na podstawie którego możesz śledzić jej doręczenie na stronie InPost.
  • InPost poinformuje za pomocą wiadomości mailowej oraz SMS o terminie doręczenia wysyłki oraz przekaże właściwy kod odbioru.
  • Przesyłki InPost są dostarczane 24h/7dni w tygodniu.
  • Czas odbioru przesyłki to 48h od momentu włożenia jej do paczkomatu. Może być ona odebrana przez dowolną osobę znającą kod odbioru oraz numer telefonu, z którego została nadana paczka.
  • W przypadku nieodebrania zamówienia przesyłka zostanie przekazana do oddziału InPost gdzie czeka kolejne 3 dni. Jeśli nadal nie zostanie odebrana, następuje zwrot do naszego magazynu.
  • Infolinia: 722 444 000 – dla telefonów komórkowych, 801 400 100 – dla telefonów stacjonarnych – czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 21:00.
 • InPost Kurier, zgodnie z obowiązującym u przewoźnika regulaminem świadczenia usług:
  • Przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy po nadaniu paczki z magazynu.
  • Gdy Twoje zamówienie zostanie wysłane z magazynu, otrzymasz e-mail’em numer listu przewozowego paczki. Wpisz go na InPost, aby śledzić status jej doręczenia. Usługa śledzenia będzie aktywna po zeskanowaniu przesyłki po odebraniu przesyłki przez Kuriera. Inpost wyśle Ci SMS z informacją o planowanym doręczeniu. Na tym etapie możesz skorzystać z usługi przekierowania paczki do paczkomatu.
  • Inpost dostarcza paczki w dni robocze. Pierwsza próba dostarczenia nastąpi kolejnego dnia roboczego po wysłaniu zamówienia z naszego magazynu. Inpost wyśle Ci SMS z informacją o planowanym doręczeniu i możliwości przekierowania paczki do paczkomatu.
  • Jeśli kurier nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem, Inpost podejmie drugą próbę dostarczenia w ciągu kolejnych 2 dni.
  • Po obu nieudanych próbach dostarczenia przesyłki, zostanie przekazana do oddziału InPost gdzie czeka kolejne 3 dni. Jeśli nadal nie zostanie odebrana, następuje zwrot do naszego magazynu.
  • Infolinia: 722 444 000 – dla telefonów komórkowych, 801 400 100 – dla telefonów stacjonarnych – czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 21:00.

7. Koszt dostawy przesyłki na terytorium Polski:

Zamówienia do 300 zł płatność online:

  • InPost Paczkomat® 24/7 – 13,90 zł
  • InPost Kurier – 14,90 zł

Zamówienia do 300 zł płatność przy odbiorze:

  • InPost Kurier – 18,50 zł

Darmowa wysyłka od kwoty zamówienia 300 zł.

§ 8. Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
  • osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi firmy kurierskiej w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze
  • płatnością on-line, płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora serwisu Przelewy24,
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy: Arka Zdrowia Sp. z o.o.: Bank: Santander Bank Numer konta: 24 1090 2590 0000 0001 3029 5785
 2. Po wyborze płatności on-line lub przelew bankowy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 3. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 7 dni od dnia złożenia zamówienia, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

§ 9. Bezpieczeństwo transakcji

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e–przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNFIP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

§ 10. Odstąpienia od umowy

 1.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, a także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 5.
 2. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisywanych na informatycznych nośnikach odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie zostało usunięte oryginalne opakowanie.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie ust. 1 powyżej, Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 jest zobowiązany do zwrotu Towaru w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w stanie niezmienionym. Zwrotu Towaru należy dokonać wraz z fakturą na następujący adres: Magazyn Arka Zdrowia Sp. z o.o. ul. Nadmeńska 9; 05-230 Kobyłka z dopiskiem „zwrot Arka Zdrowia”.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 koszt przesyłki i opakowania Towaru do Sklepu pokrywa Klient.
 6. W przypadku przesyłania Towaru przez Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 do Sklepu, na oryginalnym opakowaniu Towaru nie można umieszczać żadnych naklejek, w szczególności etykiet, znaczków. Towar należy zabezpieczyć dodatkowym opakowaniem zewnętrznym.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 od umowy Sprzedaży, zwrot kwot uiszczonych z tytułu umowy sprzedaży następuje w sposób podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie do 14 (czternastu) dni.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1, w trybie określonym w ust. 1 powyżej, Sklep poświadcza na piśmie otrzymanie Towaru zwracanego przez Klienta.

§ 11. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, jego adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres email), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towary, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawca dowód zakupu Towaru.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.
 4. W terminie kolejnych 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep rzeczy reklamowanej, Sklep zobowiązuje się do powiadomienia Klienta na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres e-mailowy o ustosunkowaniu się do zgłoszonych przez Klienta roszczeń. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Klient zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Sklep. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sklepu zostanie zwrócony Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 6. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 7. W przypadku roszczeń Klienta z tytułu udzielonej mu przez Sklep gwarancji procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz otrzymany przez Klienta dokument gwarancyjny.
 8. Reklamowany Towar należy przesłać na następujący adres: Magazyn Arka Zdrowia Sp. z o.o. ul. Nadmeńska 9; 05-230 Kobyłka, z fakturą i informacją o przyczynach reklamacji z dopiskiem „reklamacja Arka Zdrowia”.
 9. W siedzibie Sklepu nie dokonuje się wymiany Towaru ani zwrotów pieniężnych.
 10. Sklep informuje, iż nie dokonuje wymiany Towaru na inny Towar z oferty.

§ 12. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym arkazdrowia.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym arkazdrowia.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego arkazdrowia.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym arkazdrowia.pl), przetwarzane są przez Arka Zdrowia Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym arkazdrowia.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie wysłane na adres email: sklep@arkazdrowia.pl.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego arkazdrowia.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 13. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sklepu (w tym treści dotyczące produktów Sklepu oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez zgłoszenie wysłane na adres email: sklep@arkazdrowia.pl.

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 9 lutego 2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje o Towarach i usługach Sklepu można uzyskać kontaktując się ze Sklepem pod numerem telefonu: +48 533-318-485 lub pisząc na adres e-mailowy: sklep@arkazdrowia.pl
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00.